Vedtekter - Tesfa - håp

Go to content

   
     
       
Stiftelsens vedtekter
§ 1 Navn
       
Stiftelsens navn er Tesfa
       

       
§ 2 Formål
       
Stiftelsen Tesfa har som formål å yte bistand til organisasjoner som driver helsemisjon i Etiopia ved blant annet å
       
             
  • yte økonomisk støtte til helsepersonell i korttidsengasjement
  • yte økonomisk støtte til innkjøp av nødvendig utstyr til bruk i misjonsorganisasjonenes helseprosjekter
  • yte praktisk og økonomisk bistand til rekruttering og kursing av helsepersonell før, under og etter engasjement i Etiopia.
  • yte praktisk og økonomisk støtte til utdanning av helsepersonell i Etiopia gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre organisasjoner.
  •        
       

       
§ 3 Styre
       
Stiftelsens styre skal ha 3-5 medlemmer. Funksjonstiden er fire år. Funksjonstiden til det første styret utløper 1. juli. 2014. Nye styremedlemmer velges av det sittende styre i siste styremøte før utløpet av funksjonstiden.
       

       
§ 4 Grunnkapital
       
Stiftelsens grunnkapital er på NOK 150 000.
       

       
§ 5 Revisor
       
Styret velger revisor for stiftelsen
       

       
§ 6 Vedtektsendring
       
Vedtak om endring av disse vedtekter eller andre former for omdanning av stiftelsen kan gjøres av styret med 2/3 flertall, jf. stiftelsesloven § 48 andre ledd.
     
   
Back to content