Stiftelsens vedtekter

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er Tesfa


§ 2 Formål

Stiftelsen Tesfa har som formål å yte bistand til organisasjoner som driver helsemisjon i Etiopia ved blant annet å


§ 3 Styre

Stiftelsens styre skal ha 3-5 medlemmer. Funksjonstiden er fire år. Funksjonstiden til det første styret utløper 1. juli. 2014. Nye styremedlemmer velges av det sittende styre i siste styremøte før utløpet av funksjonstiden.


§ 4 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på NOK 150 000.


§ 5 Revisor

Styret velger revisor for stiftelsen


§ 6 Vedtektsendring

Vedtak om endring av disse vedtekter eller andre former for omdanning av stiftelsen kan gjøres av styret med 2/3 flertall, jf. stiftelsesloven § 48 andre ledd.